پنل کاربری

درباره کاانال آموزش ترید سیگنال در تلگرام

تریدر تمام وقت بازارهای مالی ? در این کانال سیگنال ومطالب آموزشی هم می گذارم

با مدیریت سرمایه

@milad_f_c