پنل کاربری

درباره گروه ?ɢɑρᏨᏥᎯᎢ? در روبیکا

بیا گپ خش میگذره

با تو یکی بیشتر?

لینک=ریم

دعوا،فحش ناموسی=ریم

رل زدن=ازاد،برین پی وی ولی با اجازه،مزاحمت=ریم

خب قانون فقط همینا زندون که نی قانون سخت بزاریم

و درضمن با جنبه ها بیان

بودی خوش نبودی خوشتر