پنل کاربری
کد تخفیف ویژه کاربران صفحات تبلیغات رایگان

کد تخفیف 15 درصدی تا سقف 50.000 تومان از سایت مای ممبر : off-ads

سلب مسئولیت

مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده صاحب آن می باشد و مجموعه مای ممبر هیچ تعهدی مبنی بر معرفی ندارد. قبل از انجام هر گونه معامله مالی تحقیق کنید.

درباره کانال سیگنال فارکس در تلگرام

ارائه تخصصی سیگنال فارکس

ارائه تخصصی سیگنال فارکس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

پشتیبانی کانال50 تا کانال سیگنال عضو میشی که روزی 50 تا سیگنال بدن که سرجمع بشه 100 پیپ سود اونوقت یه سیگنال ما بیشتر از 100 پیپ سود میده?

به در خواست خودتون برای عضویت در کانال سیگنال یه تخفیف 50 درصدی گذاشتم فقط 12 امشب.

? یک ماهه «۳۷ روز» ⬅️ ۴۳۰ تومان

⬅️ ۲۱۵ تومان

? دو ماهه «۶۷ روز» ⬅️ ۵۳۰ تومان

⬅️ ۲۶۵ تومان

?درصورت نیاز به آموزش استفاده از سیگنال ها حتما با پشتیبانی در ارتباط و این مورد را ذکر بفرمایید تا کامل راهنمایی شوید.

?برآیند سیگنال ها تضمینی و سودده میباشند و درصورتی که برآیند یکماهه سیگنال های ما منفی و ضرری باشد ما موظف به تمدید اشتراک شما به رایگان می باشیم.

آیدی ما جهت ارتباط ?

ﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ

?ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﻌﺎﺭ:

✅ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺰﻧﻨـﺪ.

✅ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ

✅ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ

✅ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷت ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ

⚠️ﺑـــﺎ ﺍﻧﺠـــﺎﻡ ﻧــﺪﺍﺩﻥ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾــﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻀــﺮﺭ ﺷــﺪﻥ ﺧــﻮﺩ ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮ ﯼﮐﻨﻴــﺪ:

1⃣ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮﺍﺕ ﺩﯾﮕــﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟــﻪ نکنید( ﻓﻘـــﻂ ﻧﻈــﺮ ﺁﻧﻬـــﺎ ﺭﺍ ﺑﺸــﻨﻮﯾﺪ )

2⃣ ﺑـﻪ ﺩﻭﺳـﺖ ﻭ ﺭﻓﻴـﻖﺧـﻮﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ﻧﮑﻨﻴـﺪ ( ﻓﻘـﻂ ﻧﻈـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺑﺸـﻨﻮﯾﺪ)

3⃣ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻧﮕﻴﺮﯾـﺪ

4⃣ ﻭﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ

ﺷــــــــﮏ ﻣﻴﮑﻨﻴــــــــﺪ ﺑــــــــﻪ ﻫــــــــﻴﭻ ﻭﺟــــــــﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺸــــــــﻮﯾﺪ

5⃣ ﻃﺒﻖ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻨﻴـﺪ( ﻓﮑـﺮﮐـﻨﻢ EURUSD ﻣﻴـﺮه ﺑـﺎﻻ !!!!!!)

6⃣ ﻃﻤﻊ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

7⃣ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﯾﺪﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

8⃣ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻧﮕﻴﺮﯾﺪ

9⃣ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ

? ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﻴﺪ

1⃣1⃣ﻧﺒﻮﻍ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻧﮕﻴﺮﯾﺪ

2⃣1⃣ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻃﺮﺡﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ

ﺧﻮﺩﻧﮑﻨید

3⃣1⃣ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺍﺳﺖ

4⃣1⃣ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺎﻧﺲ ﻭ ﻓﺮﺻـﺖ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺮﺍﯼ ﺗﺮﯾـﺪﮐـﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮕﻴﺮﯾﺪ

5⃣1⃣ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ .

رفقای عزیز سلام و درود

احتراما تا تاریخ 1401/10/20 میتونید اشتراک ها رو به قیمت قبلی تهیه بفرمایید و بعد از این تاریخ اشتراک ها 30 درصد افزایش خواهند داشت.

? یک ماهه «۳۷ روز» ⬅️ ۳۳۰ تومان

⭕️ تعرفه جدید: ۴۳۰ تومان

? دو ماهه «۶۷ روز» ⬅️ ۵۳۰ تومان

⭕️ تعرفه جدید: ۶۹۰ تومان

____

? 6037-6976-2917-8580

علیرضا جمالی

____

?درصورت نیاز به آموزش استفاده از سیگنال ها حتما با پشتیبانی در ارتباط و این مورد را ذکر بفرمایید تا کامل راهنمایی شوید.

?برآیند سیگنال ها تضمینی و سودده میباشند و درصورتی که برآیند یکماهه سیگنال های ما منفی و ضرری باشد ما موظف به تمدید اشتراک شما به رایگان می باشیم.