پنل کاربری

درباره کانال آستروپیام در تلگرام

مربوط به انرژی سیارات و ضمیرناخودآگاه می باشد

پاکسازی انرژیهای منفی و پاکسازی ضمیرناخودآگاه

پیشبینی اتفاقات و وقایع آینده کشورها و مسائل فردی و اقتصادی

پاکسازی انرژیهای تهاجمی مثل انرژی غیرارگانیک و چشم زخم و جادوها با کمک علوم ایموشن کد و بادی کد