پنل کاربری

درباره گروه قم کده در تلگرام

■ مزٳځمټρ ممڹوع❌ ٲدب ڼڜاڼھ شخڝێتھ✨

■ ممبړ ڊزډى ۯېپۆڑتى?? فعٳڵ بٵڜې عدمینی❤️

■ اَگَر مَسئَله ای هَست پیوی ☆مدیران?

■ دیگِهِ خُودِتًِ بِگیَِر چًَِِیَِ دُرُسًتِه~چًِی غَلَطً?