پنل کاربری

درباره پیج دکتر رعنا ترکمانیان در اینستاگرام

دکتر رعنا ترکمانیان افشار. متاهل?Urmia. موفقيت. کوچینگ. روانشناسی تخصصی .مدیرعامل من برتر، نویسنده. محقق. https://t.me/raana_torkamanian_afshar