پنل کاربری

درباره پیج معجزه ارتعاش در اینستاگرام

پاکسازی ضمیرناخودآگاه، پاکسازی غیرارگانیک و مخربها به صورت علمی ، در مورد اموشن کد و بادی کد، طنابهای انرژیکی بین افراد، پاکسازی عدم تعادلهایی که باعث عدم جذب عشق و ثروت و بیماریها هستند.