پنل کاربری

درباره کانال حیات طیبه در ایتا

?رابطه با خدا مثل رابطه رود با دریاست

اگر بین اتصال رود و دریا بسته بشه

رود میگنده نابود میشه،اما ضرری به دریا نمیرسه.

اما اگر هر روز و هر لحظه با دریا در ارتباط باشه، زلال و دیدنی و پاک میشه.