پنل کاربری

درباره کانال احزاب(هشتادی‌و‌نود ) در ایتا

احزاب:خانواده ای‌ از جمع دهه دهشتادی‌ و دهه‌‌ نودیا😉😇

دهه‌هشتادی‌ و نودی‌ هستی

اما عضو‌ کانالش‌ نیستی‌؟

وای‌

پس‌ زود‌ بیا عضو‌‌ شو

بدو بدو

سریع بزن‌ رو‌ اینک‌ زیر‌ و زود بزن رو پیوستن

@Ehzab_313