پنل کاربری

درباره کانال وحید یامین پور در ایتا

فرهنگ یعنی سازمان و سازماندهی تولید معنا؛ از آنجاکه تکنولوژی رسانه‌ها به شیوه‌ی ادراک و تفکر سامان می‌دهد پس می‌توان گفت بیرون از حوزه‌ی رسانه معنایی وجود ندارد.