پنل کاربری

درباره کانال ایرانشهر در تلگرام

ایرانشهر = اتحادیه ایران بزرگ ?

چو ایران نباشد تن من مباد ??

در این بوم و بر زنده یک تن مباد ??

همه روی یک سر به جنگ آوریم 卐

جهان بر بد اندیش تنگ آوریم 卐

همه سر به سر تن به کشتن دهیم ☫

به از آن که کشور به دشمن دهیم ☫